Refresh: 23:36 | VHFDX.EU
01:35 TA2NC: 144122 | W7GJ | KM69HU<EME>DN27 JT65B -15 dB
01:35 CE6TK: 50313 | XE1MEX | FT8 -02dB from FF31pr
01:28 W7MEM: 144119 | DF9YF | DN17MR<>JO42
01:26 KU8Y: 144138 | S52LM | EN61UW<>JN65TX JT65
01:25 W6FM: 50260 | KY7M | CM95<MS>DM33
01:20 W7MEM: 144119 | R3PA | DN17MR<>KO93
01:18 XE1MEX: 50313 | CE6TK | CQ
01:15 KU8Y: 144130 | PA5Y | EN61UW<>JO21VO JT65
01:14 TA2NC: 144125 | HA8CE | KM69HU<EME>KN06 JT65B -20 dB
01:10 W7MEM: 144114 | HG5BMU | DN17MR<>JN97